8455760095 8157346644
mosque
256-454-3438

Witamy na stronie PODULKAstudio!

PODULKAstudio jako firma istnieje od kwietnia 1992 roku. Na pocz±tku zajmowa³a siê g³ównie projektowaniem plastycznym znaków graficznych i wykonywaniem rysunków oraz ilustracji dla prasy. W 1994 roku rozpoczê³a siê dzia³alno¶æ wydawnicza. Do tej pory ukazuj± siê w ogólnopolskiej sprzeda¿y trzy czasopisma humorystyczne z dowcipami. Obecnie PODULKAstudio sprzedaje licencje na rysunki i zdjêcia wydawnictwom, agencjom reklamowym i innym mediom oraz osobom prywatnym.
Wykonujemy tak¿e ilustracje, projekty graficzne i ok³adki na zamówienie. Posiadamy równie¿ profesjonalne FOTOstudio i wykonujemy odp³atnie zdjêcia modelek (i modeli) do portfolio oraz inne zdjêcia okoliczno¶ciowe. Powsta³a te¿ GALERIA OBRAZÓW autorstwa Andrzeja PODULKI, które mo¿na kupiæ po skontaktowaniu siê z autorem poprzez e-mail. Wiêcej w FotoBANK!

Wydajemy


¦wie¿e Dowcipy


Ale Jaja


Co¶ z Dowcipami